جملات پر معنا از گوته

جملات پر معنا از گوته ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " جملات پر معنا از گوته" در زیر :


پیش از آنکه کاری بکنی ، باید کسی باشی. (گوته)

» مشاهده ادامه جمله ای زیبا و پند آموز از گوته . . .

برچسب ها :