سخنان عبرت آموز از شکسپیر

سخنان عبرت آموز از شکسپیر ، مشاهده مطالب جدید مرتبط با موضوع، با عنوان، درباره " سخنان عبرت آموز از شکسپیر" در زیر :


شکسپیر گفت : I always feel happy, you know why? من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ Because I don’t expect anything from anyone, برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم، Expectations always hurt .. Life is short .. So love your life .. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس […]

» مشاهده ادامه سخنان پند آموز از شکسپیر . . .

برچسب ها :